Algemene voorwaarden

De volledige tekst van de algemene voorwaarden van Alideas BV treft u hieronder aan. U kunt ze ook downloaden als PDF.

Artikel 1 – Begrippen.

1.1       Alideas: Alideas B.V., gevestigd te Zuilichem, is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich bezighoudt met het ondersteunen en adviseren van ondernemingen bij de bedrijfsvoering.

1.2       Opdracht(en): alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en Alideas, waaronder begrepen, doch niet uitsluitend, overeenkomsten van opdracht (aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen), alsmede op de fase voorafgaand aan de totstandkoming van een opdracht

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten.

2.2          Alle uitsluitingen van aansprakelijkheid, verweermiddelen, vrijwaringen, voorwaarden en rechten van welke aard dan ook door Alideas voor zich bedongen in deze algemene voorwaarden, zijn eveneens mede van toepassing op alle personen die voor  Alideas werkzaam zijn of waren ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden voor opdrachtgever, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering van enige werkzaamheden door Alideas zijn ingeschakeld respectievelijk alle personen voor wie handelen of nalaten Alideas wettelijk aansprakelijk zou kunnen zijn (“beding ten behoeve van derden”).

2.3          Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

2.4          In het geval deze algemene voorwaarden en de overeenkomst strijdige bepalingen bevatten, gelden de bepalingen in de overeenkomst.

2.5          Eventueel door de opdrachtgever op de Opdracht van toepassing verklaarde algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen door Alideas.

Artikel 3 – Totstandkoming van de Opdracht

3.1           Offertes en aanbiedingen hebben een geldigheid van één maand, tenzij in de offerte en/of aanbieding anders wordt bepaald.

3.2           De Opdracht komt tot stand doordat de overeengekomen voorwaarden worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst, welke voorafgaand aan de werkzaamheden door beide partijen wordt ondertekend.

3.3          Het staat partijen vrij te bewijzen dat de Opdracht op andere wijze tot stand is gekomen.

Artikel 4 – Verplichtingen van de opdrachtgever

4.1          Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden welke Alideas nodig heeft voor het optimaal uitvoeren van de Opdracht, tijdig in de gewenste vorm wijze ter beschikking te stellen. Wijzigingen in voornoemde gegevens en bescheiden dient opdrachtgever direct aan Alideas kenbaar te maken.

4.2          Opdrachtgever is gehouden het personeel van Alideas of door Alideas aangewezen derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Opdracht gedurende kantooruren toegang te verschaffen tot haar (bedrijfs)faciliteiten.

4.3          Indien Alideas op locatie van opdrachtgever werkzaamheden verricht, draagt opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de Arbowet en de beleidsregels opgenomen in de AI bladen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake Kantoren en Beeldschermwerkplek.

4.4          Alideas heeft het recht de uitvoering  van de Opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever niet aan de in de artikel 4.1 t/m 4.3 genoemde verplichtingen heeft voldaan. Voor opdrachtgever zijn voorts alle kosten welke worden veroorzaakt door het niet (tijdig) voldoen aan de in de artikel 4.1 t/m 4.3 genoemde verplichtingen.

Artikel 5 – Uitvoering van de Opdracht

5.1       Alideas zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

5.2       Alideas zal de Opdracht louter op basis van het Nederlands recht en in Nederland uitvoeren, tenzij in de overeenkomst nadrukkelijk anders wordt overeengekomen.

5.3       Alideas heeft het recht de uitvoering van de Opdracht, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, (gedeeltelijk) te laten ver­richten door een door Alideas aan te wijzen derde(n). Alideas draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop de door haar ingeschakelde derde(n) hun werkzaamheden uitvoeren en is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derde, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Alideas. Indien deze derde de aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht ten behoeve van de opdrachtgever van Alideas wil beperken, is Alideas bevoegd een dergelijk beding te aanvaarden zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever.

5.4       Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan, dan wel als gevolg van wijziging van wet- en/of regelgeving, noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Opdracht overgaan. Als gevolg van dergelijke aanpassing kunnen ook de oorspronkelijk overeengekomen tarieven en/of vergoedingen worden verhoogd of verlaagd. Alideas zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.

5.5       Indien Alideas met de opdrachtgever vaste tarieven en/of vergoeding(en) overeenkomt dan is Alideas – naast de jaarlijkse indexering van deze tarieven en/of vergoeding(en) – niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze tarieven en/of vergoedingen zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Opdracht om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- en/of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Opdracht redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

5.6          Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de Opdracht meer bedraagt dat 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het aangaan van de Opdracht, dan is het uitsluitend de opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de Opdracht door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij i) Alideas alsdan alsnog bereid is om de Opdracht op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, ii) de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Alideas rustende verplichting ingevolge de wet, iii) bedongen is dat de uitvoering van de Opdracht langer dan drie maanden na de totstandkoming van de Opdracht zal plaatsvinden.

Artikel 6 – Overmacht

6.1          Ingeval van overmacht – waaronder verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Alideas geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Alideas niet in staat is haar verplichtingen na te komen – is Alideas gedurende de periode dat de overmacht voortduurt niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever.

6.2          Indien de periode dat de overmacht voortduurt langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 7 – Geheimhouding

7.1          Alideas is ver­plicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de Opdracht zijn betrokken. Deze ge­heimhou­ding betreft alle informatie ter beschikking gesteld in het kader van de uitvoering van de Opdracht waarvan vermoed kan worden dat deze van vertrouwelijke aard is. Deze geheim­houding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsrege­len Alideas een informatieplicht opleggen. Deze geheim­houding geldt tevens niet voor zover voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijk is dat Alideas vertrouwelijke gegevens verschaft aan de opdrachtgever, UWV en/of verzekeringsmaatschappij.

Artikel 8 – Intellectuele eigendom

8.1          Alle mogelijk bestaande en toekomstige intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot, dan wel voortvloeiend uit, de uitvoering van de Opdracht berusten, dan wel zullen berusten, bij Alideas. Niets in de Opdrachtstrekt tot overdracht van zodanige rechten aan opdrachtgever.

8.2          Alideas heeft het recht de door de uitvoering van een Opdracht aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geenstrikt vertrouwelijke informatie van opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9 – Honorarium

9.1       Het honorarium van Alideas is niet afhankelijk van de uitkomstvan de verleende Opdracht maar wordt bere­kend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van Alideas en is verschuldigd naar mate door Alideas werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever zijn verricht.

9.2       Het honorarium van Alideas wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting op tussen overeen te komen tijdstippen aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Komen partijen hieromtrent in de overeenkomstniets overeen dan zal Alideas maandelijks factureren.

9.3       Indien de Opdracht door de opdrachtgever of Alideas opgeschort of beëindigd wordt heeft Alideas recht op volledige betaling van tot op het moment van opschor­ting of beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten. Artikel 6:271 BW is niet van toepassing.

Artikel 10 – Betaling

10.1     Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van de facturen van Alideas – zonder enige korting, opschorting of verrekening – plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

10.2     Alideas is in ieder geval gerechtigd om de opgedragen werkzaamheden op te schorten wanneer facturen ouder dan 14 dagen niet zijn voldaan. Ingeval van opschorting van werkzaamheden door Alideas wordt zulks schriftelijk aan de opdrachtgever medegedeeld.

10.3     Alideas is gerechtigd om in het geval van declaraties welke 14 dagen na factuurdatum onbetaald gebleven zijn, buitengerechtelijke kosten ad 15% van het te incasseren bedrag in rekening te brengen met een minimum van € 150,-. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van de door Alideas aan de opdrachtgever verzonden facturen komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1     Indien Alideas aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

11.2     Alideas is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Alideas is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

11.3       Indien Alideas aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Alideas beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de Opdracht, althans tot de factuurwaarde van dat gedeelte van de Opdracht, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.4       Alideas is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen – doch niet beperkt tot – gevolgschade, opgelegde loonsancties, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.5       Alideas is niet aansprakelijk voor enige schade geleden door derden als gevolg van uitvoering van de Opdracht ten behoeve van opdrachtgever.

11.6       Onverminderd het bepaalde in lid 3 is de aansprakelijkheid van Alideas in geval van schade als gevolg van dood of letsel beperkt tot € 25.000,00.

11.7       Claims in verband met beweerdelijke aansprakelijkheid van Alideas dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend, doch uiterlijk binnen twaalf maanden na uitvoering van de desbetreffende Opdracht.

11.8       Opdrachtgever vrijwaart Alideas ter zake van alle aanspraken van derden, diestellen schade te hebben geleden door of in verband het uitvoeren van de Opdracht door Alideas.

11.9       De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Alideas of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 12 – Leveringstermijn

12.1     Termijnen waarbinnen de Opdracht dient te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn, indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

12.2     De Opdracht kan – tenzij uitvoering blijvend onmogelijk is – door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Alideas de Opdracht ook niet of niet geheel uitvoert binnen een haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 6:265 BW.

Artikel 13 – Duur en beëindiging van de overeenkomst

13.1     De Opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

13.2     De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet. Tussentijdse opzegging van de opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen onder vermelding van de dan geldende opzegtermijn. Indien opzegging is toegestaan dient deze schriftelijk te geschieden.

13.3     Opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

13.4     Alideas heeft het recht de (tussentijdse) ontbinding van elke Opdracht zonder rechterlijke tussenkomst in te roepen, op het tijdstip waarop opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van opdrachtgever, natuurlijk persoon, tot het van toepassing verklaren van de wettelijke schuldsanering door de rechtbank wordt ingewilligd, of opdrachtgever door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, of indien opdrachtgever kennelijk buiten staat geraakt zijn financiële verplichtingen na te komen.

Indien Alideas de ontbinding op één van deze gronden inroept leidt dit niet tot enige aansprakelijkheid van Alideas voor de schade die de opdrachtgever dientengevolge lijdt. Ten gevolge van de ontbinding zullen de vorderingen van Alideas onmiddellijk opeisbaar zijn.

13.5     Alideas heeft het recht de (tussentijdse) ontbinding van elke Opdracht per aangetekend schrijven in te roepen, zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder tot enige vergoeding van schade gehouden te zijn, indien zij op basis van eigen oordeelsvorming van mening is dat voortzetting van de relatie met opdrachtgever als gevolg van geconstateerde handelswijzen bij opdrachtgever een bedreiging vormt voor de goede naam van Alideas. Artikel 6:271 BW is niet van toepassing.

Artikel 14 – Bescherming persoonsgegevens

14.1     Alideas zal persoonsgegevens welke zij ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht ter beschikking krijgt gesteld slechts in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens verwerken.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en forumkeuze

15.1     Op alle Opdrachten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

15.2     Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in arrondissement waar Alideas is gevestigd. Niettemin heeft Alideas het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de opdrachtgever voor te leggen.